DOMŮREGISTRACEPŘIHLÁSIT

Podmínky služby FreeDreams:


Prohlášení o právech a povinnostech

Toto Prohlášení o právech a povinnostech („Prohlášení“, „Podmínky“ nebo „PPP“) představuje podmínky použití služby, které upravují náš vztah s uživateli a dalšími osobami využívajícími FreeGifts a značky, produkty a služby FreeGifts, které označujeme jako „Služby“. Používáním FreeGifts Služeb vyjadřujete souhlas s tímto Prohlášením, které je čas od času aktualizováno v souladu s Paragrafem 13 uvedeným níže.

 1. Soukromí

  Nezveřejňujte citlivé informace, jako jsou piny, hesla a přístupové kódy. Nikdo je po Vás chtít nebude a pokud ano, stali jste se obětí podvodu. Nesdílejte své citlivé informace ani citlivý obsah.
 2. Sdílení vašeho obsahu a informací

  Jste vlastníkem veškerého obsahu a informací, které na FreeDreams zveřejníte, a pomocí nastavení můžete určit, jakým způsobem budou sdíleny. Kromě toho:
  1. K obsahu chráněnému právy k duševnímu vlastnictví, jako jsou fotografie a videa (obsah podléhající duševnímu vlastnictví, DV), nám výslovně udělujete následující oprávnění, v souladu s vaším nastavením soukromí: udělujete nám nevýhradní, přenosnou, převoditelnou, celosvětovou bezúplatnou (royalty-free) licenci na použití veškerého obsahu podléhajícího DV, který zveřejníte na FreeDreams nebo v návaznosti na něj (Licence k DV). Tato licence k DV končí, jakmile svůj obsah podléhající DV odstraníte ze svého účtu, s výjimkou případů, kdy jste tento obsah sdíleli s ostatními (pokud jej také oni neodstranili).
  2. Jestliže obsah podléhající DV odstraníte, bude odstraněn obdobným způsobem, jako při přesunutí do Koše v počítači. Berete však na vědomí, že odebraný obsah může existovat v záložních kopiích po přiměřeně dlouhou dobu (nebude však dostupný ostatním).
  3. Oceňujeme jakékoli vaše ohlasy nebo návrhy týkající se FreeDreams. Mějte však na paměti, že jak vaše ohlasy, tak i vaše návrhy můžeme použít bez nároku na honorář pro vás (stejně jako vy nemáte povinnost nám je poskytovat).
 3. Bezpečnost

  Naší maximální snahou je zajistit bezpečnost FreeDreams, ale nemůžeme ji zaručit. Abychom mohli bezpečnost na FreeDreams zajistit, potřebujeme vaši spolupráci. Ta pro vás přináší následující závazky:
  1. Nebudete na FreeDreams zveřejňovat neautorizovaná komerční sdělení (například spam).
  2. Nebudete shromažďovat obsah nebo informace jiných uživatelů, nebo jinak získávat přístup k FreeDreams, pomocí automatických nástrojů (jako jsou vyhledávací roboti, prohledávací moduly nebo scrapery) bez našeho předchozího svolení.
  3. Nezapojíte se prostřednictvím FreeDreams do nezákonného multi-level marketingu na pyramidovém principu.
  4. Nebudete se pokoušet zjistit přihlašovací údaje ani získat přístup k účtu patřícímu někomu jinému.
  5. Nebudete šikanovat, zastrašovat ani obtěžovat žádného uživatele.
  6. Nebudete zveřejňovat: nenávistné projevy, výhrůžky nebo pornografii; podněty k násilí; nebo obsah s nahotou či realisticky vyobrazené nebo bezdůvodné násilí.
  7. Nepoužijete FreeDreams k činnostem nezákonným, klamavým, škodlivým nebo diskriminačním.
  8. Nebudete vyvíjet žádnou činnost, která by mohla způsobit ztrátu funkčnosti, přetížení nebo nesprávnou funkci nebo vzhled FreeDreams, jako je útok s cílem odepření služby nebo narušení vykreslování stránek nebo jiné funkce FreeDreams.
  9. Nebudete napomáhat k porušování tohoto Prohlášení nebo našich zásad ani je podněcovat.
 4. Bezpečnost registrace a účtu

  Uživatelé FreeDreams poskytují svá skutečná jména a informace, a má-li to tak zůstat, potřebujeme vaši pomoc. Dále uvádíme několik vašich povinností vůči nám týkajících se registrace a zajištění bezpečnosti vašeho účtu:
  1. Neposkytnete na FreeDreams falešné osobní informace a ani bez povolení nevytvoříte účet pro nikoho jiného.
  2. Nebudete vytvářet více než jeden osobní účet.
  3. Pokud váš účet deaktivujeme, nevytvoříte bez našeho svolení jiný.
  4. Nebudete FreeDreams používat, pokud je vám méně než 10 let.
  5. Nebudete FreeDreams používat, pokud jste odsouzeným sexuálním delikventem.
  6. Své kontaktní informace budete udržovat přesné a aktuální.
  7. Nesdělíte nikomu své heslo, neumožníte nikomu přístup ke svému účtu ani nepodniknete žádné jiné kroky, které by mohly bezpečnost vašeho účtu ohrozit.
  8. Nepřenesete svůj účet na jiného uživatele bez našeho předchozího písemného svolení.
  9. Pokud vyberete pro svůj účet uživatelské jméno nebo jiný identifikátor, vyhrazujeme si právo jej odebrat nebo opakovat vznesení nároku, pokud jej budeme považovat za nevhodný (například v případě stížnosti vlastníka ochranné známky na uživatelské jméno, které nemá přímý vztah ke skutečnému jménu uživatele).
 5. Ochrana práv ostatních uživatelů

  Respektujeme práva druhých a od vás očekáváme to samé.
  1. Nebudete na FreeDreams zveřejňovat obsah ani podnikat žádné kroky zasahující do práv jiných osob nebo jinak porušující zákon.
  2. Jsme oprávněni odebrat jakýkoli vámi zveřejněný obsah nebo informace na FreeDreams, pokud se domníváme, že porušuje toto Prohlášení nebo naše zásady.
  3. Jestliže odebereme váš obsah z důvodu porušení autorských práv někoho jiného a jste přesvědčeni, že byl odebrán omylem, máte možnost odvolat se.
  4. Pokud budete opakovaně porušovat práva k duševnímu vlastnictví jiných osob, deaktivujeme vám účet (při splnění patřičných podmínek).
  5. Nepoužijete naše autorská práva nebo ochranné známky ani jiné zavádějícím způsobem podobné známky, pokud to není výslovně povoleno v našich Pokynech k používání značek nebo pokud k tomu nemáte naše písemné svolení.
  6. Nezveřejníte na FreeDreams doklady žádného uživatele prokazující jeho totožnost ani jeho citlivé finanční údaje.
  7. Nebudete posílat e-mailové pozvánky osobám, které nejsou uživateli, bez jejich souhlasu.
 6. Mobilní telefony a další zařízení

  1. V současnosti poskytujeme naše mobilní služby zdarma. Mějte však na paměti, že jste nadále povinni platit za běžný tarif a poplatky poskytovateli mobilních služeb, například poplatky za textové zprávy nebo přenesená data.
  2. V případě, že změníte nebo zrušíte své mobilní telefonní číslo, provedete aktualizaci informací ve svém účtu na FreeDreams do 48 hodin, aby bylo zajištěno, že zprávy nebudou odesílány osobě, které bude přiděleno vaše původní číslo.
  3. Souhlasíte a poskytujete všechna práva potřebná k umožnění synchronizace zařízení uživatelů a veškerých informací, které tito uživatelé na FreeDreams vidí.
 7. Informace o reklamě a dalším komerčním obsahu poskytovaném nebo zpřístupněném prostřednictvím FreeDreams

  Naším cílem je nabízet takovou reklamu a další komerční nebo sponzorovaný obsah, který bude pro naše uživatele a inzerenty představovat nějaký přínos. Abychom toho mohli dosáhnout, je třeba, abyste souhlasili s následujícími podmínkami:
  1. Povolujete nám použít vaše jméno, profilovou fotku, obsah a informace ve spojení s komerčním, sponzorovaným nebo souvisejícím obsahem (například značku, která se vám líbí), který poskytujeme nebo zprostředkováváme. To třeba znamená, že nás tímto opravňujete, abychom mohli za poplatek firmám nebo jiným subjektům zobrazovat vaše jméno nebo profilový obrázek s vaším obsahem nebo informacemi, aniž bychom vás museli jakkoli finančně odškodnit. Pokud jste pro svůj obsah nebo informace vybrali konkrétní skupinu příjemců, budeme při použití vaši volbu respektovat.
  2. Neposkytneme váš obsah ani informace inzerentům bez vašeho souhlasu.
  3. Jste si vědomi toho, že nemůžeme ve všech případech identifikovat placené služby a komunikaci jako takové.
 8. Dodatky

  1. Na chystané změny těchto podmínek vás upozorníme předem, abychom vám dali možnost si revidované podmínky přečíst a vyjádřit se k nim dříve, než budete pokračovat ve využívání našich Služeb.
  2. Pokud změníme zásady, pravidla nebo další podmínky, na které se v tomto Prohlášení odvoláváme nebo které jsou jeho součástí, můžeme zveřejnit upozornění na stránce správy FreeDreams.
  3. Pokud budete FreeDreams Služby používat i po zveřejnění takového upozornění na změnu našich podmínek, zásad nebo pravidel, upravené podmínky, zásady nebo pravidla tím přijímáte.
 9. Ukončení

  Pokud porušíte ustanovení nebo smysl tohoto Prohlášení nebo nás jinak vystavíte riziku či možnosti trestního stíhání, můžeme vám přestat poskytovat část nebo všechny funkce FreeDreams. Na tuto skutečnost vás upozorníme e-mailem nebo při vašem následujícím pokusu o přístup k vašemu účtu. Máte také právo kdykoli svůj účet odstranit nebo svoji aplikaci deaktivovat. V takovém případě je platnost tohoto Prohlášení ukončena, nadále však zůstávají v platnosti následující ustanovení: 2.2, 2.4, 3–5, 9.3 a 14–18.
 10. Spory

  1. Veškeré žaloby, soudní nařízení nebo spory vůči nám vzešlé z tohoto prohlášení nebo používání FreeDreams budete vznášet výhradně u okresního soudu České republiky pro okres Ostrava, nebo státního soudu ČR. Souhlasíte s tím, že pro účely vedení veškerých takovýchto sporů se podřídíte jurisdikci daných soudů. Toto prohlášení a vaše případné žaloby na nás se řídí zákony státu ČR, bez ohledu na kolizi právních ustanovení.
  2. Pokud vůči nám někdo podá žalobu týkající se vašich kroků, obsahu nebo informací na FreeDreams, odškodníte nás v souvislosti s touto žalobou za veškeré škody, ztráty a výdaje jakéhokoli druhu (včetně přiměřených poplatků a nákladů na právní zastoupení). Přestože stanovujeme pravidla chování uživatelů, nemáme možnost ovlivnit ani určovat akce uživatelů na FreeDreams a nezodpovídáme za obsah ani informace, které uživatelé prostřednictvím FreeDreams přenáší nebo sdílejí. Neneseme zodpovědnost za jakýkoli urážlivý, nevhodný, obscénní, nezákonný nebo jinak nepřijatelný obsah, se kterým je možné se na FreeDreams setkat. Neneseme zodpovědnost za chování uživatelů FreeDreams, ať už jde o chování online, nebo v reálném světě.
  3. SNAŽÍME SE UDRŽET FREEDREAMS V CHODU, BEZ CHYB A BEZPEČNÝ. PŘESTO JEJ POUŽÍVÁTE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. FREEDREAMS POSKYTUJEME TAK, JAK JE, BEZ VÝSLOVNÝCH ČI PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, ZEJMÉNA PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ SMLOUVY. NEZARUČUJME BEZPEČNOST A BEZCHYBNOST FREEDREAMS ZA VŠECH OKOLNOSTÍ, ANI NEPŘETRŽITOU FUNKCI FREEDREAMS BEZ VÝPADKŮ, PRODLEV ČI NEDOKONALOSTÍ. FREEDREAMS NENESE ODPOVĚDNOST ZA AKCE, OBSAH, INFORMACE ANI DATA TŘETÍCH STRAN A ZPROŠŤUJETE NÁS, NAŠE ŘEDITELE, REFERENTY, ZAMĚSTNANCE A ZÁSTUPCE ZODPOVĚDNOSTI V SOUVISLOSTI S ŽALOBAMI A NÁROKY NA ÚHRADU ŠKOD, ZNÁMÝCH I NEZNÁMÝCH, VZNIKLÝCH V SOUVISLOSTI NEBO JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM SPOJENÝCH S NÁROKY, KTERÉ VŮČI TAKOVÝMTO TŘETÍM STRANÁM VZNÁŠÍTE. NENESEME ODPOVĚDNOST ZA JAKÝKOLI UŠLÝ ZISK ANI JINÉ NÁSLEDNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁHODNÉ ŠKODY VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI S TÍMTO PROHLÁŠENÍM NEBO FREEDREAMS, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE JSME BYLI NA MOŽNOST TAKOVÝCHTO ŠKOD UPOZORNĚNI. NAŠE SOUHRNNÁ ODPOVĚDNOST VYPLÝVAJÍCÍ Z TOHOTO PROHLÁŠENÍ NEBO PROVOZOVÁNÍ FREEDREAMS NEPŘEKROČÍ VĚTŠÍ Z ČÁSTEK STO DOLARŮ (100 USD) NEBO ČÁSTKY, KTEROU JSTE NÁM ZAPLATILI BĚHEM UPLYNULÝCH DVANÁCTI MĚSÍCŮ. PLATNÉ ZÁKONY MOHOU RUŠIT OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ ZODPOVĚDNOSTI NEBO NÁHODNÝCH ČI NÁSLEDNÝCH ŠKOD, VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ SE NA VÁS PROTO NEMUSÍ VZTAHOVAT. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ NESE SPOLEČNOST FREEDREAMS ODPOVĚDNOST V PLNÉM ROZSAHU PLATNÉHO ZÁKONA.
 11. Zvláštní ustanovení pro uživatele mimo Českou Republiku

   Usilujeme o vytvoření globální komunity s konzistentními standardy pro všechny, avšak současně respektujeme místní zákony. Pro uživatele a osoby, které nejsou uživateli a využívají FreeDreams mimo území České republiky, platí následující ustanovení:
  1. Souhlasíte s přenesením a zpracováním svých osobních údajů v České republice.
  2. Pokud se nacházíte v zemi, na kterou se vztahuje embargo České republiky, nebo se nacházíte na seznamu speciálně určených státních příslušníků (Specially Designated Nationals) Ministerstva financí ČR, nebudete se na FreeDreams účastnit komerčních aktivit (například reklamy). FreeDreams nesmíte používat, pokud je vám zakázáno přijímat produkty, služby nebo software pocházející z České republiky.
 12. Definice

  1. Slovem „FreeDreams“ nebo „FreeDreams Služby“ označujeme funkce a služby, které zpřístupňujeme, včetně funkcí a služeb poskytovaných prostřednictvím (a) našich webových stránek na adrese www.FreeDreams.cz a veškerých dalších licencovaných nebo partnerských webů FreeDreams (včetně subdomén, mezinárodních verzí, widgetů a mobilních verzí); (b) naší platformy; (c) modulů plug-in pro sociální sítě, jako je tlačítko Přeji si to, tlačítko To chci a ostatní podobné funkce a (d) dalších médií, značek, produktů, služeb, softwaru (například panelu nástrojů), zařízení nebo sítí existujících v současné době nebo vzniklých v budoucnu. FreeDreams si vyhrazuje právo podle vlastního uvážení určit, že jeho konkrétní značky, produkty nebo služby podléhají zvláštním podmínkám a nikoli tomuto prohlášení o právech a povinnostech.
  2. Jako „informace“ označujeme fakta a další informace o vás, včetně akcí provedených uživateli a osobami, které nejsou uživateli a využívají FreeDreams.
  3. Jako „obsah“ označujeme cokoli, co vy nebo ostatní uživatelé s pomocí FreeDreams Služeb zveřejníte.
  4. Jako „data“ nebo „uživatelská data“ označujeme veškerá data, včetně obsahu uživatele nebo informací o něm, která vy nebo třetí strany mohou získat z FreeDreams nebo poskytnout FreeDreams prostřednictvím platformy.
  5. „Zveřejněním“ nebo „publikováním“ označujeme zveřejnění dárku na FreeDreams nebo jeho jiné zpřístupnění prostřednictvím FreeDreams.
  6. Jako „použití“ označujeme využití, kopírování, zveřejnění nebo zobrazení, distribuci, úpravu, překlad a vytvoření odvozeniny.
  7. Za „aplikaci“ považujeme libovolnou aplikaci nebo web, který používá platformu nebo k ní využívá přístup, a také všechny ostatní subjekty, které od nás získávají nebo získaly data. Pokud již nepoužíváte přístup k platformě, ale neodstranili jste veškerá od nás získaná data, bude se na vás pojem aplikace vztahovat do doby, než data odstraníte.
  8. Jako „ochranné známky“ označujeme seznam ochranných známek.
 13. Ostatní

  1. Toto Prohlášení tvoří úplnou smlouvu mezi oběma stranami týkající se služby FreeDreams a nahrazuje veškeré předchozí smlouvy.
  2. Pokud by kterákoli část tohoto Prohlášení pozbyla platnosti, zůstávají ostatní části plně v platnosti a nepozbývají účinnosti.
  3. Pokud neuplatníme kteroukoli část tohoto Prohlášení, nebude to považováno za zřeknutí se tohoto Prohlášení.
  4. Jakékoli dodatky nebo vzdání se práv týkající se tohoto Prohlášení musí být učiněny písemně a námi podepsány.
  5. Nepřenesete žádné ze svých práv ani závazků vyplývajících z tohoto Prohlášení na nikoho jiného bez našeho svolení.
  6. Veškerá naše práva a závazky vyplývající z tohoto Prohlášení jsou plně převoditelná v případě fúze, převodu vlastnictví nebo majetku nebo opatření na základě zákona či jiné situace.
  7. Žádné ustanovení tohoto Prohlášení nás nezbavuje zodpovědnosti dodržovat zákony.
  8. Tímto Prohlášením nejsou poskytována žádná oprávnění třetích stran.
  9. Vyhrazujeme si všechna práva mimo práv, která vám výslovně přísluší.
  10. Při používání FreeDreams budete dodržovat všechny příslušné zákony.